Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję – zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorami Państwa danych jest GRUPA E Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za zarządzanie i administrację zasobami danych klientów spółki GRUPA E Sp. o.o.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Osobę odpowiedzialną za Ochronę Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

pisemnie na adres: GRUPA E Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Piwna 32

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych oraz w związku z realizacją zadań dotyczących rejestracji i nadzoru nad usługami wsparcia technicznego lub innymi usługami świadczonymi przez GRUPA E Sp. z o.o. lub dostawców usług, które zamawia klient.

Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.

Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne lub innych usług dotyczących systemów teleinformatycznych, wsparcia technicznego producentów sprzętu i rozwiązań teleinformatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane oraz podmiotów uczestniczących w rozliczeniu usług.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa lub czasu trwania umów wsparcia technicznego lub innych usług mających charakter czasowy.

Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych.

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Inspektora Danych Osobowych, bądź pisemnie na adres: GRUPA E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy lub świadczyć usług.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Cookies, to niewielkie pliki (typu .txt) przesyłane przez serwer www i zapisywane na Państwa urządzeniu, za pomocą którego korzystacie z  serwisów www. Cookies pozwalają jedynie serwerowi, który je wytworzył na odczyt informacji w nich zawartych. Stosowane są przeważnie na stronach www używających indeksowania (licznika) odwiedzin; sklepów internetowych; serwisów, w których konieczne jest logowanie a także podczas monitorowania aktywności osób korzystających aktualnie ze  strony.

Możecie Państwo zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez  naszą stronę lub przez jakikolwiek inny serwis www, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy metody zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach (kolejno: Chrome, Firefox, Opera i Internet Explorer):