Usługi audytu informatycznego

Czym są usługi audytu informatycznego?

Jak mogą pomóc w funkcjonowaniu struktury IT w Twojej firmie?

Coraz więcej przedsiębiorców może zadawać sobie te pytania. Usług audytu IT służą przede wszystkim diagnozowaniu oraz identyfikowaniu obszarów, które mogą stanowić podwyższone ryzyko w działalności środowiska IT w Twoim przedsiębiorstwie. Które obszary dokładnie możemy poddać audytowi?

Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest Audyt IT?

Przede wszystkim, audyt pomaga zanalizować i ocenić dostępne zasoby przedsiębiorstwa w zakresie jego struktury IT oraz rozpoznanie jego obecnej sytuacji. Audyt odpowiadana na pytanie, które obszary środowiska IT przedsiębiorstwa działają zgodnie z dobrymi praktykami, a które wymagają znaczącej modyfikacji i poprawy.

Pozwala ustalić, czy systemy informatyczne w przedsiębiorstwie oraz dostępne w nich zasoby odpowiednio chronią majątek, utrzymują spójność danych oraz osiągają efektywnie założenia organizacji, oszczędnie wykorzystując zasoby. Audyt IT pozwala również zapewnić niezbędne bezpieczeństwo posiadanej struktury, na którą składa się cały sprzęt oraz zainstalowane oprogramowanie.

W tym celu audytor przeprowadza różnego rodzaju testy, które mają ujawnić ewentualne nieścisłości i problemy występujące w strukturze IT Twojego przedsiębiorstwa.

Może obejmować wybrane aspekty np. stacje robocze, systemy operacyjne, jak również całe środowiska informatyczne w firmie. Szczegółowość badania ustalana jest przez audytorów oraz zlecających Klientów i realizowana w ramach wcześniej przyjętego budżetu.

Na podstawie wyników audytu możesz sykać pełną oraz aktualną informację na temat funkcjonowania posiadanego sprzętu, licencji czy oprogramowania.

Audyt informatyczny pozwala uniknąć niechcianych awarii i sytuacji kryzysowych, które mogą zapobiec przez stratą istotnych danych, niechcianymi kosztami oraz pozwala na utrzymanie płynnej pracy firmy.
Usługi audytu IT

Jaki zakres obejmuje audyt IT?

Podstawowy audyt obejmuje inwentaryzację oraz zdiagnozowanie procesów funkcjonowania konkretnego środowiska IT. Umożliwia kontrolę znaczących dla przedsiębiorstwa aspektów technicznych oraz administracyjnych, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Zakres audytu z góry określany jest przed klienta indywidualnie ze względu na różnorodność środowisk IT.

Po przeprowadzeniu takiego badania klient otrzymuje pakiet materiałów podsumowujących wyniki, wraz z nakierowaniem na zagrożenia oraz z propozycją rekomendacji dalszych działań.

Audyt możemy przeprowadzić na dowolnych obszarach środowiska informatycznego w przedsiębiorstwie w zależności od potrzeb klienta. Badać możemy m.in. infrastrukturę sieciową (np. sieci Lan, WAN, desktopy i peryferia, platformy serwerowe), bezpieczeństwo struktury IT, procesy (zgodność z najważniejszymi praktykami ITIL, przygotowanie pracowników IT do wdrożenia niezbędnych procedur wynikających z audytu, optymalizacja procesów), organizację (zespół IT, kompetencje, organizacja pracy czy doświadczenie, przypisanie pracownikom zakresu obowiązków), aplikacje desktopowe oraz biznesowe, urządzenia mobilne wraz z ich zabezpieczeniami, aplikacjami oraz bezpieczeństwem, budżet – łącznie z jego wykorzystaniem i podziałem na poszczególne obszary.

Powyższe zakresy możemy podzielić na cztery rodzaje. Pierwsze to oprogramowanie, drugie sprzęt, legalność oraz bezpieczeństwo danych. Audyt oprogramowania ma za zadanie określić jakie rodzaje aplikacji, licencji oraz zasobów posiada organizacja oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie rodzajów plików, które są dostępne w stacjach roboczych przedsiębiorstwa. Ten obszar audytu pozwala określić, które oprogramowanie jest kluczowe dla Twojego biznesu, a które stanowi zbędny wydatek, który nie ma związku z wykonywaną pracą. Kolejny rodzaj, audyt sprzętu – dostarcza informacji z zakresu posiadanego w przedsiębiorstwie sprzętu, pozwala również określić które z zasobów przynależą do którego pracownika, pozwalając przyporządkować odpowiedzialność za konkretne urządzenia.

Przydaje się również w przypadku jakiekolwiek awarii, gdyż pozwala wymienić zepsute części oraz dostarczyć nowe jednostki. Podobnie jest audyt oprogramowania pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania prowadzonego przedsiębiorstwa. Kolejny rodzaj audytu to diagnoza legalności.

Audyt pozwala zweryfikować legalność posiadanego oprogramowania oraz umożliwia ocenę sposobu jego wykorzystywania. Pozwala przedsiębiorstwu uniknąć kar za nielegalne użytkowanie oprogramowania. Ostatnim obszarem audytu jest bezpieczeństwo danych.

Tutaj ocenia się bezpieczeństwo w zakresie przepływających informacji oraz dostępu do nich przez nieupoważnione osoby trzecie. Nikt w przedsiębiorstwie nie chce, żeby poufne dane z sytemu IT dotarły w niepowołane ręce.

Dlatego bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania firmy jest ustalenie procedury i planu działania w sytuacjach naruszenia tego bezpieczeństwa.

Poddany analizie poziom bezpieczeństwa składa się z następujących etapów: skompletowanie informacji na temat organizacji oraz wymogach związanych z bezpieczeństwem, analiza zebranych dokumentów wraz z weryfikacją założeń, analiza środowiska IT, diagnoza procedur związanych z eksploatowaniem systemów oraz dostępem do poufnych danych, testy i pomiary, opracowanie raportu końcowego wraz z rekomendacją zmian. Dzięki informacjom otrzymanych z przeprowadzonego audytu

Klient może aktywnie poprawić stan bezpieczeństwa infrastruktury IT w przedsiębiorstwie, unikając potencjalnych strat finansowych.
Usługi audytu IT

Korzyści płynące z audytu IT

Podstawową i najważniejszą korzyścią, którą otrzyma klient po przeprowadzeniu diagnozy jest informacja zwrotna na temat posiadanego środowiska IT i jego obszarów. Audyt informatyczny pomaga ustalić jakie problemy występują w danej strukturze IT w zakresie wykorzystywanych systemów i sprzętów.

Klient zyskuje spis wszystkich dostępnych aplikacji, które są zainstalowane na firmowych komputerach oraz raport o posiadanych licencjach. Kolejną jest plan działania – przygotowanie rekomendacji dalszych działań, czyli tego co powinieneś zrobić, aby twoja struktura IT była stabilna i pozbawiona zagrożeń. Ważne jest również to, że podczas przygotowywania propozycji rozwiązań, możemy dopasować ją pod specyfikę działań Twojego przedsiębiorstwa.

Formułowanie planów z zakresu wykorzystywania dostępnych narzędzi informatycznych pozwolą na optymalizację działalności przedsiębiorstwa. Prezentowane w audycie zalecenia mogą również dotyczyć zakresu zarządzania pracą zespołową pracowników działu IT, którzy wykorzystują dostępne systemy i sprzęt. Otrzymujesz również pełne wsparcie w zakresie wskazania obszarów, wymagających poprawy i ochrony.

Dzięki audytowi IT możesz odkryć nieprawidłowości, które negatywnie wpływają na poprawne funkcjonowanie twojego przedsiębiorstwa oraz co najważniejsze, pomoże podjąć odpowiednie działania korygujące ten stan. Zebrane w raporcie informacje pozwolą Ci zapewnić bezpieczeństwo danych przedsiębiorstwa, zapewnić efektywne wykorzystanie posiadanego sprzętu, lepiej wykorzystać zasoby w postaci pracowników, zagwarantować legalne wykorzystanie posiadanego oprogramowania, czy zoptymalizować dalszy plan rozwoju infrastruktury i zakupów.

Upraszczając, audyt pozwoli Ci na efektywne zarządzanie całą infrastrukturą techniczną oraz oprogramowaniem w Twoim przedsiębiorstwie.

Kiedy przeprowadzić audyt informatyczny?

Audyt najczęściej przeprowadzany jest w przypadku gdy np. nigdy do tej pory od początku działalności przedsiębiorstwa nie był on przeprowadzony. W momencie gdy infrastruktura IT została zaniedbana np. przez niekompetentnych pracowników i wymaga sprawdzenia i uporządkowania.

Często firmy decydują się na audyt profilaktycznie, co pewien okres czasu, aby zaktualizować posiadaną wiedzę i zoptymalizować zasoby. Audyt przeprowadzany jest również w celu kontroli np. prowadzonej strategii zarządzania strukturą IT oraz jej zasobami, aby podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Najczęstsze błędy firm wpływające na bezpieczeństwo danych

Kluczowymi błędami przedsiębiorców, które mają wpływ na funkcjonowanie struktury IT w ich firmie mogą być np. źle zabezpieczone dane firmowe lub brak odpowiednich zabezpieczeń, brak polityki zabezpieczania danych hasłami, brak systemu z kopiami zapasowymi kluczowych danych, słabe zabezpieczenie sieci firmowych.

Nasi specjaliści proponują audyty dopasowane do wymagań oraz oczekiwań naszych klientów. Przed przystąpieniem do diagnozy wspólnie ustalamy jego zakres oraz cele, które powinny zostać osiągnięte.

Kluczowym założeniem płynącym z usług audytu IT jest dopasowanie zakresu usługi do potrzeb konkretnego Klienta wraz z czytelną dokumentacją jego wyników. Końcowy raport jest dokładnie omawiany z Klientem, a zawierać będzie informacje o zastanym stanie struktury informatycznej wraz z wykazem nieprawidłowości i propozycją zmian.

Istotnym aspektem audytu IT jest również to, że diagnoza przeprowadzana jest bez jakichkolwiek nacisków zewnętrznych czy zewnętrznych ze strony badanego przedsiębiorstwa, co pozwala na uzyskanie w pełni obiektywnej opinii, która przełoży się na optymalizację pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą audytu IT oraz kontakt z naszymi doradcami technicznymi, którzy odpowiedzą na wszystkie niezbędne pytania.

Kontakt:


Napisz komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.